Boeken en studies

BOEKEN

 

Het Jubeljaar van de schepping
Zie boek Dit boek bespreekt de soevereiniteit van God en het herstel van alle dingen. Dit laatste is ook het overkoepelende plan van God door de geschiedenis heen. Het behandeld ook zeer ondergesneeuwde en daardoor onbekende Kerkhistorie waarmee aangetoond wordt hoe deze cruciale onderwijzingen in de vijfde eeuw verloren zijn gegaan. Het geeft een algemeen beeld weer over de drie opstandingen van de gerst, de tarwe en de druivengemeenschap.

 

De wetten van de tweede komst
Zie boek De wetten van de tweede Komst is een diepgaande studie over de feestdagen van Israël en hun profetische betekenis met het oog op de tweede komst van Christus. De meeste christenen weten dat Pascha de dood van Christus aan het kruis tijdens Zijn eerste verschijning aanduidde; maar slechts weinigen begrijpen de betekenis van het Feest van de Bazuinen, de Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Dit boek leert ons ook de wetten van het Zoonschap en het mannelijk Kind.

 

De strijd om het geboorterecht (deel 1)
Zie boek Het geschil of twist over de smalle landstrook genaamd Palestina en Israël is een twist die de afgelopen 60 jaar een hoofdzaak is geworden en heel de wereld in de ellende lijkt te storten. Vele christenen hebben dit grote conflict voorzien door hun Bijbel te lezen, maar slechts weinigen begrijpen echt hoe God dit ziet. Het boek traceert de geschiedenis van dat conflict, vanaf haar begin.

 

De geheimen van tijd
Zie boek De openbaring van de tijd zoals deze in de Schrift en in de geschiedenis geopenbaard is. Het openbaart het belang van oktober 1986 als het 120e Jubeljaar vanaf Adam en de juridische verklaring van het Jubeljaar in de herfst van 1986. Het boek toont de volgorde van de geschiedenis aan en laat ook zien dat niets bij geval geschied. Het openbaart “de tijd van benauwdheid van Jakob” en hoe Amerika, Canada, Engeland en andere volken in het overkoepelende Plan van God passen.

 

Hoop voorbij de hel
Zie boek Hoop voorbij de hel is een van de beste boeken ooit geschreven, waarmee vanuit de Schrift aangetoond wordt dat Gods oordelen herstellend, corrigerend en tijdelijk zijn. Gerry Bauchemin legt verantwoording van zijn hoop af, niet met denkbeeldige theorieën, maar door middel van talloze Bijbelteksten en citaten van Bijbelleraren door de eeuwen heen. Iedereen moet dit boek bestudeerd en gelezen hebben.

 

Ontdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed
Zie boek Dit is een fundamentele studie die het verhaal vertelt van één man en zijn fysieke nageslacht. Het is het verhaal over hoe God Zichzelf geopenbaard heeft en in het bijzonder Abraham en zijn nakomelingen, door Izak en Jakob heen, koos om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Het is het verhaal over Gods trouwe verbondsrelatie met zijn gekozen verbondfamilie.

 

STUDIES

 

Het eerste Bijbelboek – Genesis
Zie boek Een fascinerende studie van de eerste 40 psalmen van de Bijbel en hoe deze overeenkomen met het boek Genesis.

 

Openbaringen 1: Het wegnemen van het voorhangsel van Christus
Dit is een commentaar op het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaringen, waarbij het fundament voor het gehele boek wordt gelegd.

 

Het herstel van alle dingen
Zie boek De Bijbel zegt dat elke knie zich zal buigen voor Jezus Christus en dat God aan Jezus het oordeel heeft toebedeeld. Hoe zal God dit doel behalen? Zal Hij dit doen door de mensheid niet te veroordelen voor de zonde? Of zal Hij dit doen door middel van Zijn oordelen? Dit boekje laat het verschil tussen het universalisme, dat al het goddelijke oordeel ontkent, en de leer van herstel, die leert dat alle oordelen van de wet corrigerend zijn en leiden tot herstel.

 

De oordelen van de goddelijke wet
Zie boek Dit boek wijdt aan elke vertaling van “hel” in het Nieuwe Testament, namelijk Tartarus, Gehenna en Hades, een hoofdstuk. Ook gaat het op de Bijbelse natuur van de “vuurpoel” en haar duur als zijnde “aion” in . Het sluit af met een geschiedkundig hoofdstuk, waarin aangetoond wordt wat de vroege christelijke vaders geloofden over het goddelijke oordeel en hoe het eerder herstellend dan destructief was.

 

Wie is een Jood?
Zie boek In Romeinen 2:28, 29 vertelt Paulus ons wie WEL een Jood is en wie NIET. Het antwoord hierop kan niet worden verkregen door te kijken naar de genen van iemand, maar door te kijken naar de wettelijke eisen van het burgerschap van een stam van Israël. Dit laat zien dat de Joden die Christus hebben geaccepteerd en alle anderen die Hem hebben aangenomen als Koning–Messias degenen zijn die op een legale manier binnen de stam van Juda zijn opgenomen en dus ‘Joden’ zijn. Aan de andere kant zijn degenen die Hem uiteindelijk hebben verworpen GEEN Joden, omdat zij in opstand zijn gekomen tegen de Koning van Juda en zodoende hun burgerschap van Juda hebben verspeeld.

 

Wie is een Israëliet?
Zie boek Dit boek is een vervolg op het boek ‘Wie is een Jood’. Het spoort de natuurlijke Israëlieten op (dat wil zeggen, ex-Israëlieten van de diaspora) die van Israël naar Assyrië en tot in Europa en andere delen van de wereld zijn verstrooid. Het laat ook zien dat als je een Israëliet bent, dit een kwestie van wettig burgerschap is. Om een burger van Israël te worden moet iemand overeenstemmen met het gegeven dat Jezus Christus bij zijn tweede komst als Houder van het Eerstgeboorterecht (Jozef) terugkomt. Met andere woorden, iemand moet een overwinnaar zijn om een Israëliet te zijn. Op deze manier verkreeg Jakob namelijk, als eerste, de naam ‘Israël’.

 

De wetten van alsem en uitwerpselen
Zie boek Het woord “alsem” in de Bijbel betekent eigenlijk opium, en de profeten spreken daar in geestelijke betekenis over. Het staat in relatie tot de wetten van uitwerpselen, die duiden op problemen met de afgoden van het hart. Ezechiël vertelt ons hoofdzakelijk over dit probleem.

 

Gods stem horen
Zie boek Wat betekent het in Bijbels en experimenteel optiek om de stem van God te horen. En wat betekent het om te wandelen in de Geest van openbaring, in tegenstelling tot het horen en gehoorzamen van afgoden in ons hart. Velen vinden dit het meest waardevolle boek dat wij hebben geschreven.

 

Door de woestijn heen
Zie boek Bevindt u zich in een geestelijke woestijn? Voelt u zich niet meer thuis binnen de kerk? Deze studie geeft uitleg waarom God enkelen uit de kerk roept om hen een tijd lang nieuwe dingen te leren, opdat zij terug kunnen keren tot de wereld (of de kerk) en zij deze dingen kunnen verkondigen aan degenen die oren hebben om te horen

 

De wetten van geestelijke oorlogvoering
Zie boek Een studie over de oorlogswetten uit Deuteronomium 20, die eveneens de wetten van geestelijke oorlogvoering zijn. Een ieder die deelneemt aan geestelijke oorlogvoering moet zich bewust zijn van deze wetten.

 

Wanneer is Jezus nu ECHT geboren?
Zie boek Een fascinerende geschiedenis rond de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus. Op 5 februari in het jaar 2 v.Chr. vaardigde de Romeinse Senaat een besluit uit waarmee zij keizer Augustus tot “Vader des Vaderlands” benoemden. Zij eisten dat de hele Romeinse wereld dit besluit bekrachtigde. Cyrenius werd naar Syrië en Palestina gezonden om deze volkstelling (inschrijving) uit te voeren. Zie Lukas 2:1. Dit en vele andere historische gebeurtenissen bewijzen afdoende dat Jezus in 2 v.Chr. geboren is.

 

Deuteronomium: De tweede wet – Toespraak 3
Zie boek Een commentaar op de derde toespraak van Mozes in Deuteronomium 9-13. De boeken van Deuteronomium zijn een serie van 12 toespraken die Mozes net voor zijn dood aan het einde van Israëls woestijnreis gaf.

  

KORTE STUDIES

 

Als God iedereen zou kunnen redden – Zou Hij dit dan ook doen?
Zie boek Dit boekje laat u nadenken over God als eigenaar van de schepping en de logische conclusie die hieruit getrokken kan worden. Het begint met de Schepper en schetst een overzichtelijk beeld van het goddelijke plan voor Zijn schepping. Inbegrepen zijn studies over verlossing en het Jubeljaar. Het laat ook zien dat het herstel van alle dingen verplicht wordt gesteld door de goddelijke wet.

 

De schuldbrief in profetie
Zie boek Dit kleine boekje is een studie over de implicaties van de gelijkenis van Jezus uit Mattheüs 21:33-45, in het licht van de Bijbelse geschiedenis.

 

Het doel van wet en genade
Zie boek Dit boekje richt zich op de wet en genade. De wet definieert zonde en rechtvaardigheid binnen onze daden; genade is de basis van redding. We moeten de wet en genade gescheiden houden om te voorkomen dat we een van deze twee gaan misbruiken d.m.v. wetticisme of wetteloosheid.

 

De zonen van God
Zie boek In dit boekje behandelen we de verschillende aspecten van het zoonschap. Het doel van de schepping voor ons is om zonen van God te worden. Dit geschiedt door drie belangrijke stappen, die door de feestdagen worden gesymboliseerd. Daarnaast is het ook belangrijk dat we het verschil begrijpen tussen de twee verbonden en hoe deze in relatie staan tot deze drie feesten.

 

Het Koninkrijk van God
Zie boek De meeste mensen denken bij het Koninkrijk van God aan ‘de hemel’. Er wordt vaak gedacht dat het Evangelie van het Koninkrijk hetzelfde is als het Evangelie van Redding. Dit boekje geeft de basis weer van het Evangelie van het Koninkrijk dat verkondigd moet worden aan alle volken voordat het einde komt (Mat. 24:14).

 

Bijbels geld
Zie boek Dit kleine boekje laat ons het verschil zien tussen het monetaire systeem van Babylon en dat van het Koninkrijk

 

Veelgestelde vragen over “Hoop voorbij de hel”
Zie boek In dit boekwerkje vindt u enkele (uiterst terechte en goede) vragen aangaande de hoop die de Bijbel verkondigd, namelijk het goede nieuws (evangelie).